امروز دوشنبه 6 خرداد 1398 | تعداد بازدید کننده امروز : 9 نفر | تعداد کل بازدید کننده ها : 15536 نفر
دوشنبه 6 خرداد 1398 | 9 | 15536
متوسطه اول احسان
اخبار - پرورشی
این خبر در تاریخ 1395/12/07 در دسته پرورشی نوشته شده است

برگزاری مسابقات تئاتر


برگزاری مسابقات تئاتر دانش آموزان متوسطه اول و کسب مقام
برگزاری مسابقات تئاتر

برگزاری مسابقات تئاتر

برگزاری مسابقات تئاتر

تعداد بازدید کننده : 393 نفر